Описание

СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ
ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА
Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години,доведе до чувствително замърсяване на околната среда с емисии от ресторантски ,къмпингови и закусвални дейности които формират ежедневно емисии от своите локални дейности по :подготовка , приготвяне и реализиране на хранителни ястия
С НАШЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЗАДАЧА ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ КОИТО ОКАЗВАТ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНОТО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ЧОВЕКА С ОКОЛНАТА СРЕДА ,КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗТАНОВАЯВАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНОСТА НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА.
Кратко обяснение на избора на метода на пречистване на ГАЗОВИТЕ ЗАМЪРСЕНИ ЕМИСИИ и разработването на съоръжението. ,Целта е да се решават ефективно проблемите с една съвместима технология ,/ третиране на емисиите през комбинирано съоръжение във което се осъществява пречистване по метода АДСОРБЦИЯ ,ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧАСТИЦИ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО/ОНЕЧИСТВАЩО ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТА НА ДРУГО ВЕЩЕСТВО И АБСОРБЦИЯ,ПОГЛЪЩАНЕ НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ГАЗ/В НАШИЯ СЛУЧАЙ ЗАМЪРСЕНИ ГАЗОВИ ЕМИСИИ/ ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА ТВЪРДО ТЯЛО ИЛИ ТЕЧНОСТ /ХЕМОСОРБЦИЯ/ . СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА АДСОРБЕНТА С БИОПРЕПАРАТИ ,КОИТО БИОРАЗГРАЖДАТ ФОРМИРАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ПОВЪРХНОСТА НА АДСОРБЕНТА,ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ,КОИТО СА ОСНОВНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/мазнини,от най различен характер органични субстанции и др./ СЪЩО ТАКА СЕ ПРЕДВИЖДА И РЕГЕНЕРИРАНЕ С ПРОМИВКИ НА АБСОРБЕНТА ,ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ХЕМОСОРБЦИЯТА СЪЕДИНЕНИЯТА/КАЛЦИЕВ СУЛФИТ,КАКТО, НИТРИТИТЕ И НИТРАТИТЕ /


ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ
1.Капацитет на съоръжението от 100 до 2000м.куб/час емисии
2.Съоръжението се състои от четири секции-приемна-за биоразграждане/,процесни за адсорбента и абсорбента и секция изпускаща пречистените емисии/последната може да се комплектова със секцията на абсорбента/
3.Приемна камера за чиста вода за подържане влажност на фетилите вградени в адсорбента
4Коф-помпа за приготвяне на регенерационния разтвор от Биопродукта
5.Дренажни системи на Приемната камера-1 и камерата за чиста вода -6
6. Технологични тръбни обвръзки от коф –помпата до съоръжението
7.Манометър за измерване на налягането на входа на газовите емисии поз.2
8.Цялото съоръжение е мобилно,както и отделните секции са мобилни упоменати в т2 секции за демонтаж и извеждане на касетите на адсорбента и абсорбента за подмяна на пълнежа
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА/ ИЗПЪЛНЯВА РАЗВИТИЕТО НА О.В СИСТЕМАТА ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЕНТИЛАТОРА ,със собствени средства и монтирането на ОВ системата
След Вентилатора обвръзката на последния с КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ се изпълнява от Доставчика на съоръжението ,както неговото монтиране и технологичен пуск срещу осигуряването на необходимите парични средства ,уговорени в съответния догово между двете страни.
Работа с съоръжението
На връзката между Вентилатора и Адсорбера на входа се монтирва манометър който да отчита налягането на вход –без товар и след преминавенето на емисиите през адсорбента се отчита визуално делта Р разликата в нялагането /без товар и след товар/след увеличаването на тази разлика макс.до 0.05бара ,това означава че адсорбента не е в състояние повече да пречиства и се налага да се регенерира,без да се спира от работа.
З а целта се дозира количеството приготвен биоразтвор от 5-10 л.5 или10%-ен, подходящ за промиване на адсорбента ,след това се подава през дюзите необходимото количество чиста вода докато показанията на манометърра си възстанови първоначалното показание, при отваряне на дренажния вентил на поз.1на определени интервали.
Периодично се подменя адсорбента,когато в изходната дренажна вода от поз.1 пробата показва завишено съдържание на фини диспергирани твърди частици,вследствие механично износване на адсорбента или по понижаването на съдържанието на адсорбента в касетата по набелязана мярка на горното ниво на адсорбента.При такава ситуация горният капак и горната секция се демонтирват и се изважда касетата за подмяна на адсорбента.
Дренажа на секция поз.1 се дренира един път на 30 дни
Дренажа на Приемната камера поз.6 се издренирва цялата тръбна промивна система през зимните месеци против заледяване.,ако съществува такава опасност.
Проби за чистота на изходящите емисии се вземат от изхода на секция поз5 и по точно от отворите на поз.5
Съоръжението с комбинираното адсорбционно-абсорбционно действие и модула за биопречистване е с универсални качества и възможности :
Конструкцията и функционалноста позволяват с много малко промени на някой детайли да се настройва съоръжението за различни дебити от 100 до 2000м.куб/час
-Достатъчно е да се смени входящия на емисиите фланец ,който да съответства на фланеца на предвидения вентилатор.
-Да се промени обема /кол

За контакти

Николай Тодоров
0878621540
Бургас
Имейл: ecomaxbio_burgas@abv.bg
СЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОСЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОСЪOРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗО