Нивото на реките се понижава

Ще се запази тенденцията към понижение на речните нива в по-голямата част от страната, съобщават от МОСВ.

Несъществени повишения са вероятни на отделни места в Западна България, предимно в поречията на реките Струма и Места, както следва: р. Места в горното течение и притоците й р. Бела Места, р. Черна Места, р. Матандере, р. Демяница, р. Добринищка, р. Ретиже, р. Каменица, р. Костена, р. Брезнишка, р. Коница, р. Бистрица; в басейна на р. Струма: р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница, р. Рилска, р. Бистрица.