Описание

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „Електрически инсталации“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 / 650.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви, Строително дърводелство. Цена – 350,00 / 650,00 лева
• „ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”, специалност: Производство на мебели. Цена – 450,00 / 750,00 лева
• „ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“, специалност: Мебелно производство. Цена – 850,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 / 650,00 лева
• „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Газова техника“ - Цена – 450,00 / 750,00 лева
• „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Газова техника“ - Цена – 850,00 лева
• „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Топлотехника“ - Цена – 450,00 / 750,00 лева
• „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност “ Топлотехника” - Цена – 850,00 лева
• „ЗАВАРЧИК”, специалност „ЗАВАРЯВАНЕ” - Цена – 400,00 / 600,00 лева

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА!
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО.

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:
- ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – придобиване на част от професия
или
- ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация
или
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ по образец 3-116 на МОН с международна валидност

Получавате Europass приложение на български, немски или английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877361160, 0877380013,
https://cpobk.com/

За контакти

ЦПО
0877380013
Имейл: cpo_bk@abv.bg
Квалификационни курсове,Дистанционно ОбучениеКвалификационни курсове,Дистанционно ОбучениеКвалификационни курсове,Дистанционно ОбучениеКвалификационни курсове,Дистанционно Обучение