Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнооб­разие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Защитените територии са чув­ствителни към натоварване и тяхното стопанско използ­ване е ограничено. Те представля­ват не само ограничител в стопанското развитие, но те са и източник на доходи на мест­ното население в контекста на устойчивото развитие.

Природните територии без населени места отговарят на защитените природни терито­рии съгласно Закона за защитените територии. Те заемат 4,9% от територията на страната с възможности за нарастване до 10%-15%.

Защитените местности и природни забележителности на територията на община Сандански са : Национален Парк “Пирин” /национален парк/ 12 354,4 ха

Мелнишки скални пирамиди защитена местност 1 173,3 ха

Резерват “Али ботуш” (останалата част от 1628 ха се намира в община Хаджидимово) /резерват/ 939,7 ха

Водопад на р. Санданска Бистрица /природна забележителност/ 0,4 ха

Общата площ на защитените територии в община Сандански е около 140 км, което представлява малко над 14% от територията на общината, доста над средния процент за страната, който е 4,9 % и е близък до 15% за ЕС.